جدول رده بندي ليگ دسته دوم كشور تا پايان هفته بيست و چهارم

گروه A

1- صنايع پارچين قزوين با 24 بازي، 12 برد، 8 تساوي، 4 باخت، 30 گل زده، 21 گل خورده، تفاضل گل 9+ و 44 امتياز

2 - سپاهان نوين اصفهان با 24 بازي، 11 برد، 10 تساوي، 3 باخت، 38 گل زده، 18 گل خورده، تفاضل گل 20+ و 43 امتياز

3 - مس رفسنجان با 24 بازي، 11 برد، 9 تساوي، 4 باخت، 38 گل زده، 23 گل خورده، تفاضل گل 15+ و 42 امتياز

4- نفت تهران با 24 بازي، 9 برد، 13 تساوي، 2 باخت، 31 گل زده، 15 گل خورده، تفاضل گل 16+ و 40 امتياز

5 – پرسپوليس برازجان با 24 بازي، 11 برد، 5 تساوي، 8 باخت، 24 گل زده، 21 گل خورده، تفاضل گل 3+ و 38 امتياز

6 – آرارات تهران با 24 بازي، 11 برد، 5 تساوي، 8 باخت، 32 گل زده، 32 گل خورده و 38 امتياز

7 – دانشگاه آزاد لنگرود با 24 بازي، 10 برد، 5 تساوي، 9 باخت، 33 گل زده، 29 گل خورده، تفاضل گل 4+ و 35 امتياز

8 – نوژن مازندران با 24 بازي، 8 برد، 8 تساوي، 8 باخت، 30 گل زده، 32 گل خورده، تفاضل گل 2- و 32 امتياز

9 – تربيت لرستان با 24 بازي، 9 برد، 2 تساوي، 13 باخت، 28 گل زده، 39 گل خورده، تفاضل گل 11- و 29 امتياز

10 – فجر سپاه تهران با 24 بازي، 8 برد، 4 تساوي، 12 باخت، 31 گل زده، 29 گل خورده، تفاضل گل 2+ و 28 امتياز

11 – ذوب آهن اردبيل با 24 بازي، 8 برد، 4 تساوي، 12 باخت، 28 گل زده، 36 گل خورده، تفاضل گل 8- و 28 امتياز

12 – صنعت گاز سرخس با 24 بازي، 6 برد، 9 تساوي، 9 باخت، 20 گل زده، 20 گل خورده و 27 امتياز

13 – شهرداري كرمان با 24 بازي، 6 برد، 4 تساوي، 14 باخت، 25 گل زده، 39 گل خورده، تفاضل گل 14- و 22 امتياز

14 – چوكا تالش با 24 بازي، 1 برد، 8 تساوي، 15 باخت، 19 گل زده، 48 گل خورده، تفاضل گل 29- و 11 امتياز

گروه B

1 - برق تهران با 24 بازي، 16 برد، 4 تساوي، 4 باخت، 48 گل زده، 21 گل خورده، تفاضل گل 27+ و 52 امتياز

2 – گل گهر سيرجان با 24 بازي، 11 برد، 9 تساوي، 4 باخت، 34 گل زده، 20 گل خورده، تفاضل گل 15+ و 42 امتياز

3 – داماش ايرانيان تهران با 24 بازي، 10 برد، 9 تساوي، 5 باخت، 42 گل زده، 31 گل خورده، تفاضل گل 11+ و 39 امتياز

4 – مهركام پارس تهران با 24 بازي، 11 برد، 5 تساوي، 8 باخت، 29 گل زده، 28 گل خورده، تفاضل گل 1+ و 38 امتياز

5 – ايرانجوان بوشهر با 24 بازي، 11 برد، 4 تساوي، 9 باخت، 27 گل زده، 27 گل خورده و 37 امتياز

6 – پيام مخابرات شيراز با 24 بازي، 9 برد، 6 تساوي، 9 باخت، 35 گل زده، 31 گل خورده، تفاضل گل 4+ و 33 امتياز

7 – نيرو محركه قزوين با 24 بازي، 8 برد، 9 تساوي، 7 باخت، 27 گل زده، 24 گل خورده، تفاضل گل 3+ و 33 امتياز

8 – مس سرچشمه كرمان با 24 بازي، 6 برد، 11 تساوي، 7 باخت، 26 گل زده، 25 گل خورده، تفاضل گل 1+ و 29 امتياز

9 – صنعتي كاوه تهران با 24 بازي، 6 برد، 10 تساوي، 8 باخت، 21 گل زده، 28 گل خورده، تفاضل گل 7- و 28 امتياز

10 – پتروشيمي تبريز با 24 بازي، 6 برد، 8 تساوي، 10 باخت، 25 گل زده، 29 گل خورده، تفاضل گل 4- و 26 امتياز

11 – كارون خرمشهر با 24 بازي، 5 برد، 10 تساوي، 9 باخت، 23 گل زده، 32 گل خورده، تفاضل گل 9- و 25 امتياز

12 - خورشيد زريوار مريوان با 24 بازي، 4 برد، 12 تساوي، 8 باخت، 22 گل زده، 31 گل خورده، تفاضل گل 9- و 24 امتياز

13 – سپيد رود رشت با 24 بازي، 5 برد، 8 تساوي، 11 باخت، 21 گل زده، 33 گل خورده، تفاضل گل 12- و 23 امتياز

14 – هپكو اراك با 24 بازي، 4 برد، 7 تساوي، 13 باخت، 23 گل زده، 43 گل خورده، تفاضل گل 20- و 19 امتياز

نتایج هفته بیست و چهارم لیگ دسته دوم :

پتروشیمی تبریز 2 مس سرچشمه 2          برق تهران 1 گل گهر سیرجان 0

نفت تهران 2 ذوب آهن اردبیل 0             پیام شیراز 3 کارون خرمشهر 2

     مهرکام پارس 1 داماش ایرانیان 1          سپیدرود رشت 3 نیرومحرکه قزوین 2

خورشید زریوار 1 کاوه تهران 1       گاز سرخس 2 پارچین قزوین 2

پرسپولیس برازجان 1 سپاهان نوین اصفهان 1     ایرانجوان بوشهر 2 هپکو اراک 0

مس رفسنجان 3 آرارات تهران 0           فجر تهران 2 دانشگاه آزاد لنگرود 0

/ 0 نظر / 12 بازدید